Elektroninės parduotuvės „s-technika.lt“ prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „s-technika.lt“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatus.

1.2. Naudotis „s-technika.lt“ elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad remiantis Taisyklių 1.2. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „s-technika.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas vienašališkai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

2. Asmens duomenų saugumo garantija

2.1. „s-technika.lt“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „s-technika.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „s-technika.lt“ el. pašto adresu info@s-technika.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

2.3. Elektroninės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje „s-technika“ parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su „s-technika.lt“ tinklalapio taisyklėmis“ ir lange užpildoma pirkėjo informacija, bei paspaudžiamas mygtukas „Registruotis“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „s-technika.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis „s-technika.lt“ elektronine parduotuve, sutinka su šiomis prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu: info@s-technika.lt.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešdamas Pirkėjui.

6.2 Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų „Pirkinių krepšelio“ dydį, kurį pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, Pardavėjas turi teisę šio sprendimo nekomentuoti, bet privalo apie sprendimą informuoti Pirkėją. Jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 72 valandas.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 72 valandas.

6.6. „s-technika.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

7.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (EUR) su PVM. „s-technika.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą („išankstinę apmokėjimo sąskaitą“) ir nuėjus į banko skyrių arba pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į vieną iš „s-technika.lt“ banko sąskaitų.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes sudarydamas sutartį su lizingo bendrove. Plačiau elektroninės parduotuvės skyriuje „Pirk lizingu“.

8.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo užsakymo lapai („išankstinės apmokėjimo sąskaitos“), PVM sąskaitos faktūros, būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo aukščiau minėtus dokumentus taip pat patalpina „s-technika.lt“ skiltyje „Mano s-technika.lt“. PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas pateikia Pirkėjui patvirtinus gautą apmokėjimą už prekes.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu (išskyrus Kuršių Neriją).

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (važtaraštyje, manifeste, PVM sąskaitoje – faktūroje), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pirkėjas pastebėjęs siuntos pažeidimą, privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (važtaraštyje, manifeste) bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

9.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.7. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.8. Pirkėjas savo jėgomis ir savo transportu gali atsiimti prekes iš Pardavėjo parduotuvės, esančioje adresu Tilžės g. 48, Klaipėda. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.9. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Kokybiškų prekių grąžinimas (Sutarties atsisakymas)

10.1.Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties per 14 kalendorinių dienų patys apmokėdami tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas  Nurodytas nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų:

10.1.1. Kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

10.1.2. Jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

10.1.3. Jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

10.1.4. Jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

10.2. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

10.2.1. Paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

10.2.2. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

10.2.3. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.2.4 Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.2.5. Sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

10.2.6. Sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

10.2.7. Sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

10.2.8. Sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10.2.9. Sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

10.2.10. Sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

10.2.11. Sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

10.2.12. Sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

10.2.13. Juridiniams asmenims.

10.3. Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti prekės atsisakymo aiškų pareiškimą el. paštu: info@s-technika.lt, kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

10.4. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturiolika) susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.  Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę.


10.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).

10.6. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai adresu Tilžės g. 48, Klaipėda darbo dienomis nuo 08.30 iki 17.30 valandos arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pareiga įrodyti, kad vartotojas laikėsi nurodytų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui.

10.8. Pinigai už grąžintas prekes - atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

11.  Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „s-technika.lt“ elektronine parduotuve.

11.3.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei, teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie „s-technika“ elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Prekių kokybės garantija

12.1. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokį prekių, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, kokybės reikalavimų neatitikimą, esantį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusį ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos pristatymo (garantija pagal įstatymą). Juridiniams subjektams garantijos terminas (ne)taikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus, gamintojų nustatytas taisykles prekei ir gamintojų pateiktas prekės naudojimosi instrukcijas.

12.2. Tam tikri gamintojai ir (ar) pardavėjai gali suteikti konkrečioms Prekėms, parduodamos el. parduotuvėje, komercinę garantiją pagal CK 6.3644 straipsnį. Tokia garantija laikoma papildoma (savanoriška) garantija (paslauga) šalia įstatyminės garantijos, kuri teikiama neatlygintinai arba už užmokestį ir kurios sąlygas bei terminą leidžiama aptarti su vartotoju (ar jas nustatyti vienašališkai).

12.3. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

12.4. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimu metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

12.5. Pardavėjas su Pirkėju susitaria, kad prekės transportavimo išlaidos iki garantinio aptarnavimo vietos tenka Pirkėjui.

12.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

12.7. Garantija netaikoma, jei prekės gedimas nėra dėl pardavėjo kaltės ar jei gamintojo įgaliotas garantinio aptarnavimo atstovas nustato, jog prekės gedimas nesusijęs su gamybos broku:

12.7.1. Prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;

12.7.2. Prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;

12.7.3. Prekėms, kurios buvo remontuojamos prekės gamintojo neįgaliotame gamintojo servise;

12.7.4. Kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);

12.7.5. Jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;

12.7.6. Jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);

12.7.7. Gedimams, atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausymus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.3. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi raštu ar el. paštu kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjas per 14 dienų nuo Pirkėjo rašytinių pretenzijų gavimo dienos, turi Pirkėjui pateikti atsakymą. Tuo atveju, jeigu Pardavėjo atsakymas Pirkėjo netenkins, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/“.

« Atgal
Titulinis Apie s-technika.lt Apmokėjimas Prekių pristatymas Prekių garantijos / grąžinimas Mano s-technika.lt Taisyklės Kontaktai
Sodo technika
Vejapjovės robotaiAKUMULIATORINĖ SODO TECHNIKAAeratoriai, skarifikatoriai elektriniaiAeratoriai, skarifikatoriai benzininiaiAeratorių, skarifikatorių aksesuaraiKultivatoriaiPriedai kultivatoriamsAkumuliatorinė AL-KO 18 V serija suderinama su BOSCH (2024 m. naujiena)Akumuliatorinė AL-KO EASY FLEX serijaSodo traktoriai AL-KOSodo traktoriai CastelgardenSodo traktoriai HondaSodo traktoriai HECHTSodo traktoriai Master CutVejapjovės benzininės AL-KO, RATOVejapjovės benzininės CastelgardenVejapjovės benzininės HondaVejapjovės elektrinėsŽoliapjovės ir krūmapjovės dvitaktės AL-KOŽoliapjovės ir krūmapjovės keturtaktėsŽoliapjovės ir krūmapjovės dvitaktės Sunseeker.............................................Dovanų kuponaiGrandininiai pjūklaiGyvatvorių žirklėsKomposto dėžėsMalkų skaldytuvaiMotoblokaiMotoriniai lapų surbliai ir šluotosMotoriniai purkštuvaiMechaniniai purkštuvaiŠakų smulkintuvaiŠienapjovėsSodo traktoriai CraftsmanSodo traktoriai FerrisSodo traktorių priedaiSniego valymo technikaVandens siurbliai panardinamiVandens siurbliai soduiVandens siurblinės, hidroforaiVejapjovės benzininės G-ForceVejapjovės benzininės MarinaŽoliapjovės elektrinės (Trimeriai)Žoliapjovės ir krūmapjovės keturtaktės HondaŽoliapjovės ir krūmapjovės dvitaktės K-SamuraiŽoliapjovės ir krūmapjovės MaruyamaŽoliapjovių ir krūmapjovių aksesuarai
Industrija
Vandens siurbliai benzininiaiPurvo siurbliaiBenzininiai aukšto slėgio vandens siurbliaiCheminių medžiagų siurbliaiVandens ir purvo siurblių aksesuaraiIšcentrinės, tepalinės sankabosGrąžtai žemei ir leduiGrunto tankintuvai
Elektros generatoriai
Invertoriniai benzininiai vienfaziai elektros generatoriaiBenzininiai vienfaziai elektros generatoriaiBenzininiai trifaziai elektros generatoriaiDyzeliniai trifaziai elektros generatoriaiDyzeliniai trifaziai elektros generatoriai (nuo 100 kW)Suvirinimo generatoriai
Laisvalaikis
Dujiniai griliai Masport (JAV)HonWave pripučiamos valtys (Honda)HONDA pakabinami valčių varikliaiVaikams AL-KO
Varikliai
Benzininiai varikliai vertikaliu velenuBenzininiai varikliai horizontaliu velenuDyzeliniai varikliaiIšcentrinės, tepalinės sankabos varikliams
Priedai ir dalys
Sodo traktoriukų dalys (Honda, Castelgarden, Stiga)Sodo traktoriukų dalys (Partner, McCulloch)Atsarginiai diržaiAkumuliatoriaiAlyvaBakeliai kuruiFiltraiMatavimo prietaisaiPadangos ir kameros padangomsPavarų dėžės traktoriukamsPjovimo dekosRemontasSniego grandinėsVejapjovių, sodo traktorių peiliaiVariklių dalysUniversalūs aeravimo peiliai vejapjovėmsUniversalūs vejapjovių peiliai OREGON (Tiesūs)Universalūs vejapjovių peiliai OREGON (Lenkti)Universalūs vejapjovių peiliai OREGON Hi-LiftUniversalūs vejapjovių peiliai OREGON GatorUniversalūs vejapjovių peiliai mulčiuojantysUždegimo žvakėsUžvažiavimo ramposŽymėjimo dažai
UAB "SODO TECHNIKA"
Tilžės g. 48, LT-91112
Klaipėda
Telefono Nr.: 0 611 32222Turite klausimų?
Skambinkite arba
Palikite žinutę


        
                                                                                                        
Copyright © 2004 - 2024 UAB "Sodo technika". All rights reserved. Visos teisės saugomos